Serbia: May 9th Protest – Belgrade

serbian-flag-22

 The following is a direct copy of protest information from campaigners in Serbia.

No editing has taken place.  SAV.

 

protest71

protest32

PROTEST , 9.5.2009.GLAS ZIVOTINJA SRBIJE,

Ciljevi

Zakonski okviri

Način realizacije ciljeva

Inkorporacija u Zakon o dobrobiti zivotinja:

 

Nacionalne no kill sterilizacija strategije , jer je taj nacin jedini  moralan , ekonomski opravdan , I u skladu sa  svim vazecim zakonima  I Ustavom , nacin ya stavljanje pod kontrolu piramide reprodukcije pasa/macaka I time brojnosti populacije ovih zivotinja, bez ubijanja .

 

Zabrana  drzanja divljih zivotinja  svih vrsta u zarobljenistvu  kao I njihovog mucenja I ubijanja iz zabave koja se zove LOV ,  CIRKUSI, ZOO , jer  ovaj nacin u trecem  milenijumu NIJE  nacin  sporta ,edukacije, zabave , nauke, vec nacin narusavanja prirodnog lanca ishrane   I harmonije koju  sama priroda  stvara  kao savrsen graditelj , ciji objekat je I Homo sapiens ,a ne I kompetentan aktivni kreator .

 

Zabrana postojanja naoruzanih civilnih grupa koje unistavaju faunu,bez objektivne mogucnosti nadzora (a opasnost su I za ljude) -koja je  dobro  svih stanovnika Zemlje ,I  koji prave stete i u ljudskoj zajednici, u ovom slucaju u Srbiji , direktno ili indirektno, a  radi personalnih  interesa . Oruzje  mogu posedovati samo policija I vojska jedne drzave, I  na sve legalne nacine provereni pojedinci  , ali samo radi zastite licnog integriteta ,ciju ugrozenost  su duzni dokazati . Tacku tri  incorporirati u odgovarajuci Zakon o posedovanju, nosenju I upotrebi oruzja

 

protest51

 

Zabrana uzgoja krznasica  radi  njihovog deranja  radi   krzna – jer  se radi o nepotrebnoj surovosti prema ovim zivotinjama, u trecem milenijumu, kada je tehnologija  proizvodnje  odevnih materijala razvijena   I jer covek vec poseduje  sopstvenu kozu  koja mu pokriva telo, te je nepotrebno I stetno da svoje telo pokriva  duplim koznim prekrivacem.

 

Zabrana religioznog ritualnog klanja zivotinja– iz istog razloga zbog kojeg je  zabranjeno I religiozno ritualno klanje ljudi , s obzirom da surovost prema  zivim bicima NIJE temelj ni jedne religije, nego JE lazno obrazlozenje za sopstvene zlocinacke postupke izopacenih umova koji  religiju  time kaljaju I zloupotrebljavaju,  radi zadovoljavanja  licnih psihopatskih motiva.

 

protest81

 

Zabrana  eksperimenata na zivotinjama  jer je nauka dokazala da  se zakljucci eksperimenata na zivotinjama NE mogu  primenjivati na  Homo sapiensa  , I jer je nepotrebno  izazivati patolosko stanje radi  eksperimenata  u iznalazenju  njegovog resavanja  kod samih zivotinja , te su potpuno nepotrebne patnje i smrti  ogromnog broja  zdravih zivotinja  izazvane ovim besmislenim  nekorisnim eksperimentima ,kao i  razbacivanje ogromne kolicine  javnog novca, kojim  se finansiraju  lazni naucnici i  njihovi nenaucni  nepotrebni “radovi”  , a edukacija  ,kojom se  stice zakljucak o neupotrebljivosti rezultata eksperimenata na zivotinjama , moze se   sprovoditi upotrebom CD , DVD  i pisane literature ,  jer je Homo sapiens  na  nivou evolucije svesti  na kojem ima sposobnost imaginarnog zakljucivanja , od 5-gosidnjeg uzrasta ? jedinki Homo sapiensa, ciji kvalitet raste  tokom rasta jedinke,  stoga su :  I zrtve, I troskovi u ovom slucaju nepotrebni.Istim  novcem  potrebno je finansirati  pravu nauku  kako bi se eliminisali realni problemi koji  opterecuju   fiziololoske I patofizioloske funkcije vrste Homo sapiens, slagati time  pravi , umesto laznog mozaika .

 GLAS  ZIVOTINJA  SRBIJE

 

 protest41

 protest10

protest11

 

ENGLISH:

PROTEST, 09.05.2009. THE VOICE OF ANIMALS IN SERBIA

Goals

 Legal baundaries

 The ways to achieve goals

 Incorporation in the Law for the benefit of animals:

 

No Kill sterilization strategies, because they are the only moral, economicallyjustified way, and in the unison with all current laws and the Serbian Constitution, the way of achieving control of and reducing drastically the pyramid of reproduction of dogs/cats, without any killing.

 

Suppression (prohibition, banning) of keeping wild animals of all kinds in captivity, as well as their torturing and killing for fun, which is called HUNT, CIRCUS, ZOO, because in the third millenium this manner is not the kind of sport, education, fun, science, but the way of disturbing the natural chain of food and the harmony which Nature by itself creates as the perfect creator, whose creation is Homo sapiens as well, and not the competent active creator.

 

protest12

 

Suppression (prohibition, banning) of existance of armed civillian groups which destroy fauna, without objective possibility of surveillance (and they are also danger for humans too)-which is the benefit of all residents of the Earth; and which make damage in the human society also, in this case in Serbia, directly or indirectly, for the cause of personal interest. Weapons should ONLY be owned by the police and the military of the state, and by on all legal ways checked individuals, but only for the purpose of protection of personal integrity, and they have to prove that it is endangered.

 

protest13

 

Suppression (prohibition, banning) of the breeding of the fur-animals for the sake of taking their fur – because it is unnecessary brutality towards these animals, in the third millenium, when the technology of production of cloth is developed, and because humans have also their own skin, which covers their body, so it is not necessary and its harmful to cover their body with the double fur-cover.

 

Suppression (prohibition, banning) of religious ritual slaughtering of animals – from the same reason that is forbidden to ritualy slaughter humans, considering that cruelty towards living beeings IN NOT the foundation of any religion, but false explanation for criminal acts of villainus minds who misuse religion in this way, abuse it, to satisfy their own psychopatic motives.

 

protest14

 

Suppression (prohibition, banning) of experiments over animals – because science has proved that the conclusions of experiments on animals CANT be applied to Homo sapiens, and because it is not necessary to provoke pathological condition to find the solution for the problems that same animals have, so it is completely unnecessary sufferings and deaths of enormous number of healthy animals caused by this nonsensical experiments, as well as the tossing away large amounts of public money which is used to finance false scientists and their unnecessary “works”; and education which leads to conclusion of uselessness of the results of these experiments over animals can be carried out with the use of CD, DVD and written literature, because Homo sapiens in on the level of consciousness on which he has the ability of imaginative coclusions from the age of 5; the quality of human consciousness arise durigh the growth of the person, so the victims and the expenses in this case are not needed. Same money should be used in financing real science, so that the real problems with the fiziological and patofiziological functions of the Homo sapiens could be solved.

 

protest15

protest16

protest17

 

 

 

 

 

 

 

Europe: Written Declaration 24/04 – 219 Signatures. 11 Days REMAINING. Many More MEP Signatures Required

euun00018

 

PET AND STRAY ANIMALS

Written Declaration Latest:

 

Eleven (11) DAYS REMAINING:

 

Friday 24th April – 24/04/09

 

Signatures to Date – 219.

 

No. Required – 396

 

Ongoing

PE 419.586v01-00 Or. EN

 

P6_DCL(2009)0012

 

Authors : Alain Hutchinson, David Hammerstein, Neil Parish

 

 

 

on the welfare of pets and stray animals

Date opened : 02/02/2009

Lapse date : 07/05/2009

Number of signatories : 219 – 24/04/2009

 

     

 

It is possible to keep check on the status by visiting the following and entering a few details:

 

http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/writtenDecl/wdSides.do?language=EN

 

 diana21